Jacek Kielar
Kontrawencjonalizacja czy nieudolna amnestia?

Streszczenie
Artykuł dotyczy stanu prawnego, zaistniałego po wejściu w życie ustawy z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw. Autor wskazuje, że skutkiem wejścia w życie przepisów ustawy nowelizacyjnej jest trwające do dnia dzisiejszego zamieszanie, dotyczące wykonywania orzeczeń sądowych.

Słowa kluczowe
Amnestia, kontrawencjonalizacja, nowelizacja.

Partial depenalization or incompetent amnesty?

Abstract

The article concerns the legal status that has existed since the entry into force of the Act of 27 September 2013 amending the Code of Criminal Procedure and some other acts. The author indicates that the result of entry into force of provisions of the amending act has been confusion that is ongoing to this day concerning enforcement of judgments.

Key Words
Amnesty, partial depenalization, amendment

______________________________________________________________________________________

Wojciech Kotowski
W sprawie uprawnień oskarżycielskich straży gminnych (miejskich). Na kanwie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 8 sierpnia 2013 r., sygn. III KK 232/13

Streszczenie
Autor omawia przytoczony w tytule wyrok Sądu Najwyższego, wedle którego straż gminna (miejska) nie jest uprawniona do kontroli kierującego pojazdem, który nie zastosował się do zakazu ruchu w jednym kierunku, określonego znakiem zakazu wjazdu (znak B-2).

Słowa kluczowe
Straż gminna, uprawnienia oskarżycielskie, zakaz ruchu w jednym kierunku.

Prosecutorial powers of Municipal (City) guards against the background of the judgment of the Supreme Court of 8 August 2013, Ref. III KK 232/13

Abstract

The author discusses the judgment of the Supreme Court cited in the title, according to which, Municipal (City) Guards are not authorised to stop a vehicle driver who has not complied with one-way traffic, as indicated by a ‘no entry’ sign (road sign B-2).

Key Words
Municipal Guard, prosecutorial powers, one-way traffic violation.

______________________________________________________________________________________

Paweł Zyśk
Ruch rowerzystów na drogach publicznych. Analiza legalna

Streszczenie
Artykuł dotyczy problematyki sytuacji prawnej rowerzystów jako uczestników ruchu drogowego, kierujących rowerem po jezdni, wzdłuż po chodniku, przejeżdżających wzdłuż po przejściu dla pieszych, a w szczególności w ruchu na skrzyżowaniach dróg publicznych. Przedstawiono kompendium uregulowań powszechnie obowiązującego prawa w zakresie zasad ruchu drogowego dotyczących rowerzystów, ich odpowiedzialności wykroczeniowej, jak również zostały przedstawione proponowane przez autora rozwiązania, ze szczególnym uwzględnieniem postulatów w zakresie dostosowania przepisów krajowych do standardów zawartych w międzynarodowych regulacjach ruchu drogowego, ratyfikowanych przez Polskę. Zaprezentowano również wyniki badań statystycznych dotyczących wypadków drogowych z udziałem pieszych, rowerzystów oraz kierowców samochodów osobowych. Dane te autor przytoczył w kontekście postulowanego dopuszczenia przejazdu rowerzysty przez przejście dla pieszych bez konieczności zsiadania z roweru, którego to rozwiązania jest zwolennikiem.

Słowa kluczowe
Rowerzysta, rower, kierowca, droga publiczna, skrzyżowanie, przejście dla pieszych, ruch drogowy, wykroczenie.

Cycling on public roads. Legal analysis

Abstract

The article concerns the issue of the legal situation of cyclists, as road users, riding a bike along a road, along the pavement, riding across a pedestrian crossing, and in particular at intersections of public roads. The article presents a compendium of generally binding regulations in the field of road traffic rules concerning cyclists, and their civil responsibility. The author also proposes some solutions, in particular taking into account demands concerning adaptation of national legislation to standards contained in international traffic regulations ratified by Poland. Results of statistical analyses concerning traffic accidents involving pedestrians, cyclists and car drivers have also been presented. The author has cited these data in the context of the proposed admissibility of cyclists riding across a pedestrian crossing without dismounting, a solution which the author is in favour of.

Key Words
Cyclist, bicycle, driver, public road, intersection, pedestrian crossing, road traffic, petty offence.

______________________________________________________________________________________

Lech K. Paprzycki
Wystrzał opony

Streszczenie
Na tle śmiertelnego w skutkach wypadku zderzenia się samochodu osobowego z ciągnikiem siodłowym, do którego doszło w wyniku „wystrzału” wyeksploatowanej opony lewego przedniego koła tego ciągnika, autor, przedstawiając zarys przeprowadzonego w tej sprawie postępowania karnego, wskazuje na odpowiedzialność oskarżonego i skazanego kierowcy (a zarazem właściciela) tego ciągnika za lekkomyślnie, ale z rozmysłem podjętą przezeń decyzję użycia opony o widocznych wadach technicznych.

Słowa kluczowe
Opona, wady opony, wypadek

Tyre blow-out

Abstract

Against the background of a fatal accident, consisting in a collision between a car and a tractor unit, which happened as a result of a “blow-out” of a worn out tyre on the front left wheel of the tractor, the author presents an outline of the criminal proceedings conducted in this case. He points to the responsibility of the accused and convicted driver (who was also the owner) of this tractor unit for recklessly – but with intent – taking a decision to use a tyre with visible technical defects.

Key Words
Tyre, tyre defects, accident..

______________________________________________________________________________________

Robert Janczur
Granice realnych wartości kąta i prędkości obrotu koła kierownicy podczas manewrów zmiany pasa ruchu

Streszczenie
W komputerowych symulacjach krzywoliniowego ruchu pojazdów jednymi z najistotniejszych parametrów, jakie decydują o uzyskanym torze ruchu, są kąt i prędkość obrotu koła kierownicy. Nie znając faktycznych parametrów manewrów wykonywanych przez kierowcę samochodu uczestniczącego w zdarzeniu drogowym i pozostawiającego na jezdni ślady, w komputerowej symulacji ruchu na podstawie tych śladów dążymy do uzyskania toru ruchu możliwie zgodnego z rzeczywistym. Uzyskanie tej zgodności nie może jednak wykraczać poza psychofizyczne możliwości kierowcy w zakresie wykonywania manewrów skrętu. W artykule przedstawiono wyniki pomiarów kąta obrotu koła kierownicy i prędkości obrotu koła kierownicy dla manewrów zmiany kierunku jazdy, realizowanych samochodami osobowymi: Daewoo Nubira, VW Passat Variant B5 FL i KIA Ceed oraz samochodami dostawczymi: Ford Transit z 1998 r. i Fiat Ducato z 2008 r. W przypadku dwóch ze wspomnianych samochodów osobowych i Fiata Ducato podano także maksymalne wartości momentu na kole kierownicy, jaki wystąpił podczas realizowania manewrów skrętu. Dane uzyskane z badań przedstawiają realne zakresy parametrów kierowania tego typu pojazdami.

Słowa kluczowe
Zmiana pasa ruchu, kąt obrotu kierownicy, prędkość wykonywania skrętu kierownicą, moment na kierownicy, V-SIM.

Ranges of real values of the angle and speed of rotation of the steering wheel during lane change manoeuvres

Abstract

In computer simulations of the curvilinear motion of vehicles, some of the most important parameters that determine the obtained trajectory are the angle and speed of rotation of the steering wheel. If we do not know the actual parameters of manoeuvres executed by the driver of a vehicle which has been involved in a road incident (but which has left traces on the road), when we conduct a computer simulation of motion on the basis of these traces, we strive to achieve a trajectory that matches the actual trajectory as well as possible. However, in order to achieve this match, we cannot exceed the psychophysical capabilities of the driver in terms of the turning manoeuvre. The author presents results of measurements of the angle and speed of rotation of the steering wheel for changes in direction of driving, executed by the following cars: Daewoo Nubira, VW Passat Variant B5 FL and KIA Ceed; and the following delivery vehicles: 1998 Ford Transit and 2008 Fiat Ducato. In the case of two of the mentioned cars and the Fiat Ducato, maximum values for torque on the steering wheel which occurred during execution of the turning manoeuvre have also been presented. The data obtained from the research present real ranges of parameters of driving of these types of vehicles.

Key Words
Lane change, angle of rotation of the steering wheel, speed of turning the steering wheel, torque on the steering wheel, V-SIM.

______________________________________________________________________________________

Bolesław Kurzępa
Badanie obecności w organizmie kierującego pojazdem środków działających podobnie do alkoholu

Streszczenie
Na tle istniejącego stanu prawnego autor omawia problemy związane z wykrywaniem środków odurzających w organizmie kierowcy oraz poselski projekt zmian w ustawie – Kodeks karny i ustawie – Kodeks wykroczeń, dotyczących badania zawartości środków odurzających w organizmie kierującego pojazdem mechanicznym.

Słowa kluczowe
Środki odurzające, badanie zawartości w organizmie, ruch drogowy.

Lane change, angle of rotation of the steering wheel, speed of turning the steering wheel, torque on the steering wheel, V-SIM.

Abstract

Against the background of the existing legislation, the author discusses issues linked with the detection of substances of abuse in the organism of drivers, and the parliamentary draft amendments to the Penal Code and the Code of Petty Offences, concerning testing for substances of abuse in the organism of the driver of a motor vehicle.

Key Words
Substances of abuse, testing for content in the body, traffic.

______________________________________________________________________________________

Sławomir Pytel
Konferencja „Polska Wizja Zero”, Inowrocław, 25 czerwca 2014 r.

Streszczenie
Artykuł jest sprawozdaniem z konferencji zorganizowanej przez polskie przedsiębiorstwa i instytucje pozarządowe. Miejscem konferencji był poligon doświadczalny Instytutu Badawczego Ochronnych Systemów w Inowrocławiu. W ramach konferencji przeprowadzono serię czterech prób zderzeniowych samochodów z drogowymi barierami ochronnymi, w tym zderzenia autokaru. W konferencji wzięli udział przedstawiciele administracji drogowych, biur projektowych, Policji oraz przedstawiciele firm instalujących na drogach elementy poprawiające bezpieczeństwo ruchu. Udział w konferencji wzięli także członkowie Polskiego Stowarzyszenia Biegłych Sądowych ds. Wypadków Drogowych.

Słowa kluczowe
Próby zderzeniowe, zderzenia z barierami, konferencja, polska wizja zero.

Polish Vision: Zero” Conference, Inowrocław, 25 June 2014

Abstract

The article is a report from a conference organised by Polish enterprises and NGOs. The conference venue was the test site of the Research Institute for Protective Systems in Inowrocław. Within the framework of the conference, a series of four tests of car collisions with protective road barriers were conducted. The conference was attended by officials and representatives from road administration authorities, project offices, the Police as well as representatives of firms that install equipment on the road that improve road safety. Members of the Polish Society of Forensic Road Accident Investigators also took part in the conference.

Key Words
Crash tests, collisions with barriers, conference, Polish vision: zero.

______________________________________________________________________________________

Informacje: