Zdzisław Dąbczyński, Paweł Gabryel, Mariusz Mika, Jarosław Schabowski
Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 lipca 2009 r., sygn. SK 48/05, w sprawie obowiązku używania pasów bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Streszczenie
Referat dotyczy problemu stosowania ochronnych barier przy elementach infrastruktury drogowej, takich jak znaki i tablice drogowe. Autorzy podali terminologię wskaźników bezpieczeństwa urządzeń drogowych, kryteria oceny urządzeń z cechami biernego bezpieczeństwa oraz zmiany w systemie normalizacji dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania dróg. Omówili założenia badawcze dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD) oraz założenia badawcze dla systemów ograniczających drogę, ze szczególnym uwzględnieniem badania osłon energochłonnych, oraz programy poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przedstawiono też analizę zagrożeń w ruchu z uwzględnieniem elementów infrastruktury drogowej.

Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo ruchu drogowego, infrastruktura drogowa, bariery ochronne..

Possibilities of minimizing road accident consequences by a selection of adequate road equipment elements

Abstract

The paper deals with the problem of using protective barriers at road infrastructure elements such as road signs. The terminology of road facilities safety factors, criteria for evaluation of the facilities with passive safety features and changes in standardization system to ensure road users' safety have been presented. Research guidelines for road traffic safety facilities together with research assumptions for road restricting systems have also been discussed, focusing on research on energy consuming screens and road safety improvement programs. Moreover, hazards in traffic involving road infrastructure elements have been analyzed.

Key Words
Road traffic safety, road infrastructure, protective barriers.

______________________________________________________________________________________

Janusz Bohatkiewicz, Dawid Kozłowski, Sebastian Biernacki, Tomasz Kulpa
System zarządzania ruchem na autostradzie A4

Streszczenie
Biuro Ekspertyz i Projektów Budownictwa Komunikacyjnego "EKKOM" Sp. z o.o. podjęło się przygotowania procedur dla skutecznego zarządzania odcinkiem autostrady A4 od węzła "Bielany" do węzła "Sośnica" w zakresie podniesienia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Na podstawie dostępnych materiałów i danych, jakie dostarczano za pośrednictwem urządzeń wchodzących w skład systemu zarządzania ruchem oraz aktualnego stanu wiedzy, określono główne zadania systemu oraz zdefiniowano grupy zdarzeń wraz z nakreśleniem szczegółowych procedur. Wskazano uprawienia poszczególnych ośrodków w zakresie sterowania ruchem, jak również określono system wzajemnego powiadamia i podejmowania decyzji w zakresie wyświetlania treści i znaków w systemie Znaków Zmiennej Treści (ZZT) należących do administracji systemu. Projekt systemu zarządzania ruchem dla odcinka autostrady A4 jest wynikiem prac zespołu, który tworzyli: mgr inż. Dawid Kozłowski - kierownik projektu, dr inż. Janusz Bohatkiewicz i mgr inż. Sebastian Biernacki (Biuro Ekspertyz i Projektów Budownictwa Komunikacyjnego "EKKOM" Sp. z o.o. w Krakowie) i mgr inż. Tomasz Kulpa (Politechnika Krakowska).

Słowa kluczowe
Inteligentne systemy transportowe, zarządzanie ruchem, znaki zmiennej treści, bezpieczeństwo ruchu drogowego, sterowanie prędkością, zdarzenie drogowe..

Traffic management system on A4 motorway

Abstract

EKKOM Ltd. Consulting and Design Office of Civil Engineering has developed warrants for a more effective traffic management system on the A4 Motorway section between the interchanges "Bielany" and "Sośnica". The aim was to improve the safety of all traffic participants. Main functions of the system were defined and clusters of traffic events accompanied with detailed protocols were identified on the basis of available literature and data provided by existing components of the traffic management system and the current knowledge on the subject. Also the competencies of roads administration entities with regard to traffic management were set forth and a system of mutual notification and decision making with regard to messages and pictograms on the VMS boards of the system administrator was set up as part of the project. The traffic management system for the A4 Motorway was carried out by the project team comprising: Janusz Bohatkiewicz, Ph. D. and Sebastian Biernacki, M. Sc. of EKKOM Ltd. Consulting and Design Office of Civil Engineering and Tomasz Kulpa, M. Sc. of the Technical University of Kraków.

Key Words
Intelligent Transport Systems, traffic management, variable message signs, road safety, speed control, traffic event.

______________________________________________________________________________________

Dawid Kucharski, Sławomir Dzienis, Jerzy Kula, Marek Stodulski
Badania barier drogowych - opóźnienia uzyskiwane w procesie zderzenia

Streszczenie
W referacie przedstawiono wyniki badań dotyczących ochronnych barier drogowych, prowadzonych przez Instytut Dróg i Mostów. Określono wartości opóźnienia uzyskiwanego przez pojazd w trakcie zderzenia z barierą ochronną, celem wykorzystania tych wyników do analizy i rekonstrukcji wypadków drogowych.

Słowa kluczowe
Bariery drogowe, zderzenie, opóźnienie..

Road barriers testing - decelerations obtained in the collision process

Abstract

The target of the study is to present the results of the research on roadside barriers conducted by the Institute of Roads and Bridges. Values of vehicle deceleration at the time of impact with the barrier have been determined to allow the use of these results to the analytical reconstruction of road accidents.

Key Words
Road barrier, impact, vehicle deceleration.

______________________________________________________________________________________

Janusz Januła, Tadeusz Diupero
Analiza kontrolowanych zderzeń samochodu osobowego z przeszkodami

Streszczenie
W artykule przedstawiono wyniki doświadczalnych badań zderzenia samochodów osobowych z przeszkodami odkształcalnymi i nieodkształcalnymi. Zamieszczono wyniki testów zderzeniowych, wybrane w aspekcie oceny kinematyki i dynamiki ruchu pojazdów, ciał kierującego oraz pasażerów, zakresu chwilowych i końcowych deformacji pojazdów oraz ujawnionych śladów na nawierzchni. Ponadto dokonano oceny poprawności działania urządzeń zapewniających bezpieczeństwo osób. Przeprowadzono również analizę wybranych właściwości struktury pojazdu, które są stosowane w rekonstrukcji wypadków drogowych.

Słowa kluczowe
Systemy bezpieczeństwa, rekonstrukcja wypadków drogowych, praca deformacji, prędkość równoważna energetycznie..

Analysis of controlled crash tests of passenger car against obstacles

Abstract

The paper presents the results of crash tests of passenger cars against deformable and non-deformable obstacles. The presented results were selected from the aspect of the kinematics and dynamics of the motion of the car, the driver and passengers, the range of instantaneous and final deformation of the car body and the traces found on the road surface. The correct operation of the car occupants safety system was evaluated. Moreover, an analysis of the car body properties used in accident reconstruction was performed.

Key Words
Passive car safety, road accident reconstruction, impact energy, energy equivalent speed.

_____________________________________________________________________________________

Robert Owsiański
Crash3 Analizer. Program do obliczania zderzeń pojazdów i parametru EES

Streszczenie
W referacie przedstawiono użyteczny program do wspomagania analizy i rekonstrukcji wypadków - "Crash3 Analizer" pomyślany jako narzędzie do uproszczonych przeliczeń i porównania wyników z innymi metodami. Przedstawiono algorytm działania i krótką charakterystykę programu oraz zawarto dane porównawcze do oszacowania parametru EES.

Słowa kluczowe
Analiza wypadków drogowych, program komputerowy, oszacowanie EES..

Crash 3 Analizer. Program for calculation of vehicles crashes and EES parameter

Abstract

A useful program to aid the analysis and reconstruction of road accidents, called Crash 3 Analizer, designed as a tool for simplified calculations and comparison of results obtained by other methods has been presented. The operation algorithm has been given together with a brief characteristics and comparative data for evaluation of EES parameter.

Key Words
Road accident analysis, computer program, EES evaluation.

_____________________________________________________________________________________

Jan Unarski, Wojciech Wach
Analiza ryzyka w ruchu drogowym

Streszczenie
W artykule przedstawiono podstawy analizy ryzyka zdarzeń w ruchu drogowym. Ryzyko to liczone jest jako iloczyn trzech najistotniejszych czynników: prawdopodobieństwa zaistnienia zdarzenia, ekspozycji, czyli narażenia na skutki, oraz możliwych konsekwencji zdarzenia. Stworzono w tym celu odpowiedni kalkulator, a jego praktyczne działanie pokazano na przykładzie zderzenia pojazdu ze słupami wsporczymi tablicy drogowskazowej.

Słowa kluczowe
Ryzyko, prawdopodobieństwo kolizji, ekspozycja, konsekwencje, kolizja..

Road traffic risk analysis

Abstract

The authors have presented the bases for the analysis of risk in road traffic. This risk is calculated as a product of three key factors: probability of event occurrence, exposition, i.e. exposure to hazard, and possible consequences of the event. To this aim an adequate calculating program has been prepared, whose practical application has been proved in a case of a car colliding with roadside sign supports.

Key Words
Risk, probability of collision, exposition, consequence, collision.

_____________________________________________________________________________________

Wojciech Wach
Wiarygodność ustalenia przyczyny wypadku drogowego

Streszczenie
W artykule opisano rekonstrukcję wypadku drogowego jako proces, na który składają się: analiza materiału dowodowego, rekonstrukcja pojedynczych podukładów, łączenie informacji częściowych i formułowanie wniosków. Wiarygodność ustalenia przyczyny wypadku jest funkcją wiarygodności poszczególnych etapów. Niewątpliwie dokładność obliczeń ma ogromny wpływ na poprawność rekonstrukcji wypadku, ale też właśnie obliczenia można stosunkowo łatwo zweryfikować, dlatego coraz częściej najpoważniejszym źródłem obniżenia wiarygodności opinii są problemy dotyczące ostatniego ogniwa, czyli logicznej syntezy wniosków.

Słowa kluczowe
Wiarygodność, niepewność, obliczenia, związek przyczynowo-skutkowy..

Reliability in establishing road accident cause

Abstract

In the paper reconstruction of road accidents is described as a process consisting of several stages: evidence analysis, reconstruction of isolated subsystems, calculations, the piecing together of information and formulation of conclusions. The reliability of establishing the cause of an accident is a function of the reliability of each stage. Accuracy of accident reconstruction is strongly influenced by accuracy of calculations; however, exact calculations can be relatively easily verified. Therefore, more and more often the most serious reason for the decrease in expert-opinion reliability are problems concerning the last link in the chain e.g. logical synthesis of the conclusions.

Key Words
Reliability, certainty, uncertainty, calculations, cause and effect relationship.

_____________________________________________________________________________________

Krzysztof Kędziora, Andrzej Lewandowski, Marek Anioła, Jerzy Kurek, Konrad J. Waluś
Wyznaczanie parametrów krzywoliniowego ruchu pojazdu za pomocą czujników przyspieszeń

Streszczenie
W artykule omówiono problematykę wykorzystania zestawu czujników przyspieszeń z piezożyroskopami do pomiarów przestrzennego ruchu pojazdu. Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych, obejmujących dynamiczny przejazd samochodu po torze krzywoliniowym oraz pomiar śladów opon, powstałych na jezdni w czasie przeprowadzonej próby. Parametry ruchu pojazdu rejestrowane były za pomocą ww. aparatury pomiarowej, a topografię śladów określono z wykorzystaniem tachimetru. Dokonano porównania długości drogi przebytej przez pojazd oraz kąta odchylenia jego nadwozia, wynikających z cech geometrycznych zmierzonych śladów oraz z przekształcenia wyników pomiarów przyspieszeń i prędkości kątowych.

Słowa kluczowe
Ślady tarcia, nawierzchnia, czujniki przyspieszeń, układ współrzędnych, tachimetr..

Determination of vehicle curvilinear movement parameters by means of acceleration sensors

Abstract

Acceleration sensors equipped with piezogyroscopes for vehicle 3D movement measurement have been discussed. The results of experiments on dynamic driving a car on a curvilinear course and measurement of tyres traces left have been presented. Vehicle movement parameters were registered using the above mentioned measuring apparatus, while the topography of traces was determined by means of tachymeter. The road length covered by the car and the body deviation angle resulting from geometrical features of the measured traces and from conversion of measurement results of accelerations and angular velocities have been compared.

Key Words
Friction traces, road surface, acceleration sensors, co-ordinating system, tachymeter.

_____________________________________________________________________________________

Jakub Zębala, Wojciech Wach, Piotr Ciępka, Robert Janczur, Stanisław Walczak
Weryfikacja modeli układów ABS zastosowanych w programie PC-CRASH

Streszczenie
W artykule przedstawiono wyniki weryfikacji modeli układów przeciwblokujących ABS zastosowanych w programie PC-Crash. Podstawą realizacji projektu było wykonanie badań stanowiskowych i drogowych samochodu osobowego, wyposażonego w układ ABS. Badania stanowiskowe obejmowały wyznaczenie podstawowych wielkości testowego pojazdu, które posłużyły do parametryzacji matematycznego modelu pojazdu w wybranym programie. Badania drogowe obejmowały ekstremalne hamowania na nawierzchni typu ľ-split i w czasie zmiany pasa ruchu.

Słowa kluczowe
ABS, PC-Crash, weryfikacja, ľ-split, zmiana pasa ruchu..

Verification of ABS models applied in computer program PC-CRASH

Abstract

The objective of the paper is to present the results of verification of ABS models applied in PC-Crash computer program in various road conditions. The intended aim was attained by comparison of the road tests results obtained and calculations performed using the computer programs for the same initial values of the measured variables. First the stand tests were carried out for parameterisation of the mathematical model of the subject of the research - a passenger car equipped with ABS. Road tests were performed including extreme braking on a ľ-split with track correction and without counter steer and extreme braking during lane-change manoeuvre.

Key Words
ABS, PC-Crash, verification, ľ-split, lane-change manoeuvre.

_____________________________________________________________________________________

Robert Janczur, Piotr Świder
Wpływ ciśnienia pompowania opon na opóźnienie hamowania samochodu

Streszczenie
W artykule przedstawiono wyniki prób hamowania samochodu osobowego Audi A4 wyposażonego w korektor siły hamowania kół tylnych, z włączonym i wyłączonym układem ABS. Pomiary opóźnienia hamowania i drogi hamowania przeprowadzono na suchej nawierzchni asfaltowej i na podłożu trawiastym. Uzyskane wartości uzupełniają dotychczas opublikowane wyniki prób hamowania pojazdów samochodowych i mogą być wykorzystane w rekonstrukcji wypadków drogowych.

Słowa kluczowe
Hamowanie, opóźnienie hamowania, droga hamowania, ABS..

Effect of tyre pumping pressure on vehicle braking deceleration

Abstract

In the paper the results of tests on braking of an Audi A4 car equipped with rear tyre anti-block system, with ABS on and off, have been presented. The tests on braking deceleration and distance have been run on a dry asphalt road surface and on a grassy surface. The values obtained are complementary to test results on car braking available so far and can be used in road accident reconstruction.

Key Words
Braking, braking deceleration, braking distance, ABS.

_____________________________________________________________________________________

Piotr Ciępka, Adam Reza, Piotr Krzemień
Wpływ ulepszonych żarówek halogenowych na natężenie oświetlenia i widoczność pieszych

Streszczenie
W artykule omówiono zmiany w oświetleniu jezdni światłami mijania samochodu wyposażonego w różne typy ulepszonych żarówek halogenowych o zwiększonej emisji świetlnej. Ustalono przybliżone odległości zauważania przeszkód w warunkach jezdni suchej i porównano te odległości z odległościami uzyskanymi dla standardowych żarówek.

Słowa kluczowe
Oświetlenie drogi, widoczność, światła, żarówki, luminancja, natężenie oświetlenia, kontrast.. 

Influence of improved light bulbs for illumination and visibility of pedestrian

Abstract

Changes in road illuminance by means car low beam lights with new improved types of halogen bulbs of increased luminous emission have been discussed. Approximate distances of obstacle discernibility on dry road surface have been determined and compared with standard halogen lights.

Key Words
Road illuminance, visibility, lights, bulbs, luminance, illuminance, contrast.

_____________________________________________________________________________________

Aleksander Kuranowski
Wiarygodność wartości prędkości w chwili kolizji, odczytywanej z prędkościomierza pojazdu

Streszczenie
Zastosowanie niektórych elektrycznych silników krokowych jako napędu wskaźników prędkości jazdy daje możliwość miarodajnego określenia prędkości zderzeniowej w chwili kolizji. W publikacji omówiono wyniki badań wykazujących nieczułość silników krokowych z przekładniami zębatymi na przeciążenia, wywołane symulowanym zderzeniem, w kierunkach osi x i y pojazdu samochodowego.

Słowa kluczowe
Wypadek drogowy, silnik krokowy, prędkościomierz, prędkość jazdy..

Reliability of collision speed value read the vehicle speedometer

Abstract

Application of step motors to driving the speed indicators makes it possible to reliably determine the impact speed. The paper presents results of investigation showing the insensibility of stepper motors to overload caused by simulated collision in x and y axle directions of the vehicle.

Key Words
Vehicle speedometer, electric stepper motor, impact speed.

_____________________________________________________________________________________

Piotr Czarkowski, Marek Guzek, Marcin Ostrowski
Ocena wpływu alkoholu na wybrane własności psychofizyczne kierowcy w badaniach na symulatorze jazdy samochodem

Streszczenie
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących wpływu niewielkich i średnich stężeń alkoholu we krwi (do ok. 0,8-1,0 primila) na wybrane własności opisujące działanie kierowcy podczas prowadzenia pojazdu. Badania zostały przeprowadzone na symulatorze jazdy samochodem autoPW, na grupie 8 młodych osób. Uzyskane wyniki generalnie potwierdzają tezy o pogorszeniu własności psychofizycznych kierowcy pod wpływem alkoholu, ale wskazują również na niejednoznaczność oceny w tym zakresie (w analizowanym przedziale stężeń alkoholu we krwi).

Słowa kluczowe
Własności psychofizyczne kierowcy, alkohol, symulator jazdy samochodem, czas reakcji kierowcy..

Assessment of alcohol influence on selected psychophysical properties of a driver in car-driving simulator studies

Abstract

The paper presents results of the research on influence that small and average concentra-tions of alcohol in the blood (up to ca. 0.8-1.0 promila) have on selected properties characteris-ing driver''s actions while driving a vehicle. The tests were performed in the driving simulator autoPW on a sample group of 8 young people. Generally, the obtained results confirm the theses about worsened psychophysical properties of a driver being under the influence of alcohol, but they also indicate ambiguity (in the hereto analysed range of concentrations of alcohol in the blood) of the assessment.

Key Words
Psychophysical properties of a driver, alcohol, driving simulators, driver's reaction time.

_____________________________________________________________________________________

Piotr Ciępka, Adam Reza, Jakub Zębala
Badania prędkości ruchu pieszych

Streszczenie
Wykonując badania w Polsce, w Rumunii i na Litwie określono czas przechodzenia przez pieszych określonego odcinka pomiarowego. Wyznaczono średnią prędkość ruchu dorosłych pieszych w zależności od wieku, płci i sposobu (tempa) poruszania się. Porównano ze sobą wyniki uzyskane w czterech wymienionych krajach oraz porównano wyniki tych badań z powszechnie znanymi wynikami badań Krystyny Kaczmarek oraz Eberhardta i Himberta.

Słowa kluczowe
Pieszy, prędkość ruchu, ruch drogowy..

Research on pedestrian movement speed

Abstract

Carrying out the research in Poland, Rumania and Lithuania the time of crossing a specified section of road by pedestrians was determined. The mean value of the pedestrian speed depending on age, sex and mode of walking was calculated. The results received in different countries were compared with the results published by Krystyna Kaczmarek and Eberhardt-Himbert.

Key Words
Pedestrian, movement speed, traffic.

_____________________________________________________________________________________

Tomasz Mechowski, Jerzy Kula, Marek Stodulski
Badania współczynnika tarcia nawierzchni drogowych a opóźnienie hamowania

Streszczenie
Jednym z podstawowych parametrów, niezbędnym do rekonstrukcji wypadku, jest współczynnik przyczepności opon do nawierzchni, po której przemieszczają się pojazdy w przebiegu zdarzenia. Dokumentacja miejsca wypadku w aktach sprawy (z pomijalnymi wyjątkami) nie zawiera wyników pomiarów określających tę wielkość, co zmusza do przyjmowania jej arbitralnie. W referacie przedstawiono metody badań drogowych prowadzonych w krajach Europy i w Polsce. Została zbadana korelacja między wartościami współczynnika tarcia uzyskanymi w toku badań drogowych Instytutu Badawczego Dróg i Mostów a opóźnieniami hamowania samochodu, zarejestrowanmi na tych samych odcinkach dróg. Zamierzeniem autorów jest wykazanie przydatności archiwizowanych przez Zarządy Dróg Krajowych wyników do analiz wypadków, jakie na tych drogach nastąpiły i możliwości istotnego zmniejszenia obszaru niepewności wyników obliczeń rekonstrukcyjnych i symulacji ruchu pojazdów.

Słowa kluczowe
Współczynnik tarcia, opóźnienie hamowania, korelacja..

Badania współczynnika tarcia nawierzchni drogowych a opóźnienie hamowania

Abstract

One of the basic parameters indispensable for traffic accident reconstruction is the surface adhesion factor of the road the on which the event takes place. The paper presents methods of road measurements carried out in Europe and also in Poland. The correlation between values of the friction factor and car braking deceleration has been investigated during the survey of the same road sections carried out by the Research Institute of Roads and Bridges. The authors' goal is to demonstrate the usefulness of the results archived by the National Road Managements to the analyses of traffic accidents occurred and the possibilities of significantly decreasing the area of uncertainty of the reconstructed and simulated traffic.

Key Words
Coefficient of friction, car braking deceleration, correlation.

_____________________________________________________________________________________

Heinz Burg, Valentinas Mitunevičius
Obliczenie wartości EES za pomocą programu EES CALC

Streszczenie
Autorzy przedstawiają informacje o komputerowym programie "EES Calc", służącym do obliczania wartości EES na podstawie obrazu uszkodzeń pojazdu uczestniczącego w wypadku lub podobnego, poddanego testowi zderzeniowemu. Podstawowymi funkcjami programu są: obliczanie parametrów sztywności struktury nadwozia na podstawie danych pochodzących z testu zderzeniowego oraz obliczenie parametru EES uszkodzonego pojazdu na podstawie geometrii odkształconego obszaru i sztywności nadwozia. Podają przyŹkłady zastosowania programu w konkretnych przypadkach.

Słowa kluczowe
Deformacja pojazdu, energia deformacji, EES, program EES Calc..

Calculating EES value with EES CALC software

Abstract

EES Calc software for calculation of EES value on the basis of the image of damage to a vehicle involved in an accident, or a similar one used in a crash test, has been presented. The basic functions of the software include: parameters of car body structure rigidity on the basis of data from crash test, and calculation of EES parameter of the damaged vehicle on the basis of the geometry of the deformed area and body rigidity. Examples of the application of the program in real cases have been described.

Key Words
Vehicle deformation, deformation energy, EES, EES Calc software.

_____________________________________________________________________________________

Andrzej Lewandowski, Krzysztof Kędziora, Konrad Waluś
Analiza ruchu pojazdu na podstawie śladów opon pozostawionych na karoserii (badania doświadczalne)

Streszczenie

W artykule przedstawiono przykładowe wyniki z prób drogowych, podczas których, na specjalnie przygotowanym boku samochodu, generowano ślady powstałe w wyniku kontaktu ciernego z kołem drugiego samochodu. Omówiono metody odwzorowania parametrów geometrycznych śladu za pomocą tachimetru elektronicznego i na podstawie dokumentacji fotograficznej. Wykazano praktyczną przydatność analizy krzywoliniowych śladów tarcia do wyznaczenia stosunku prędkości kolidujących pojazdów.

Słowa kluczowe

Ślady na karoserii, tarcie opony, prędkość pojazdu..

Analysis of vehicle movement on the basis of tyre traces left on the vehicle body (experiments)

Abstract

The authors have presented some examples of results of road tests in which on a specially prepared vehicle side traces of friction contact with a wheel of another vehicle were geneŹrated. Methods of modelling traces geometric parameters by means of an electronic tachymeter and photographic documentation have been discussed Practical applicability of the analysis of friction curvilinear traces in determination of the relation between the speeds of the colliding vehicles has been proved.

Key Words
Traces on vehicle body, tyre friction, vehicle speed.

_____________________________________________________________________________________

Andrzej Duś, Joanna Duś-Pilarz
Możliwości rejestracyjne tachografów cyfrowych i ich przydatność do analiz wypadków drogowych

Streszczenie
W opracowaniu przedstawiono zarys podstaw działania tachografu cyfrowego oraz możliwości wykorzystania zapisów powstających w takich tachografach przy analizie zdarzeń drogowych, z uwzględnieniem zapisów obowiązkowych i dodatkowych.

Słowa kluczowe
Tachograf, tachograf cyfrowy, karta kierowcy, pobieranie i analiza danych..

Digital tachographs recording potential and their usefulness in road accident analysis

Abstract

An outline of the principles of operation of a digital tachograph has been presented together with the possibilities of using tachograph recordings in road events analysis, covering both obligatory and extra recordings.

Key Words
Tachograph, digital tachograph, driver's chart, data collection and analysis.

_____________________________________________________________________________________

Jan Unarski
Nadmierna prędkość a przyczynienie się do skutków wypadku

Streszczenie
W artykule omówiono problem współodpowiedzialności stron - uczestników wypadków drogowych, który rysuje się w związku z określoną interpretacją pojęcia "związek przyczynowo-skutkowy". Istotny czynnik w tych rozważaniach stanowi charakter przepisów Kodeksu karnego, regulujących problematykę odpowiedzialności sprawców wypadków i katastrof drogowych oraz pragmatyka orzecznictwa Sądu Najwyższego w tej dziedzinie, utrwalona w tradycji polskiego wymiaru sprawiedliwości.

Słowa kluczowe
Nadmierna prędkość, wypadek, katastrofa, związek przyczynowo-skutkowy, obiektywne przypisanie skutku..

Excessive vehicle speed in relation to road accident consequences

Abstract

A very important problem of co-responsibility of road accident participants has been discussed. The problem is related to casual-effect nexus. An important role in this matter is played by the penal code with the regulation of responsibility of the guilty party of accidents and catastrophes. Also an important role is played by the pragmatics of judicial decisions of the Supreme Court, present in the tradition of Polish administration of justice.

Key Words
Excessive speed, accident, catastrophe, cause-and-effect relation, objective imputation of consequence.

_____________________________________________________________________________________

Sławomir Pytel
Pożary współczesnych pojazdów

Streszczenie

Autor podnosi problem stereotypów, którym często, jako biegli, poddajemy się przy badaniu przyczyny powstania pożaru samochodu. Zwraca uwagę zwłaszcza na to, że we współczesnych pojazdach, w których moce przenoszone przez układy napędowe i układy hamulcowe, są znacznie większe niż w pojazdach z ubiegłego wieku, źródło pożaru znajduje się coraz częściej także w zespołach mechanicznych.

Słowa kluczowe

Pożar, samochód, przyczyna, mechanika..

Fires in modern vehicles

Abstract

Attention is focused on stereotypes court experts tend to follow when investigating the causes of a vehicle fire. Emphasis is put on the fact that the powers in modern vehicles transmitted by drive and braking systems are much higher than in the vehicles of the previous century, and that the fire starts in mechanical units very frequently.

Key Words
Fire, vehicle, cause, mechanics.

_____________________________________________________________________________________

Krzysztof Woźniak, Artur Moskała, Andrzej Urbanik
Przestrzenna rekonstrukcja złamań na podstawie pośmiertnego badania TK, jako element procesu rekonstrukcji wypadku drogowego

Streszczenie
W artykule przedstawiono wyniki badań mających na celu komputerową przestrzenną rekonstrukcję obrażeń kostnych u ofiar wypadków drogowych. Dane obrazowe, uzyskane w czasie akwizycji TK (pośmiertnej tomografii komputerowej) w postaci plików DICOM zostały poddane obróbce przy pomocy programu Osirix, a wyeksportowane obiekty przestrzenne poddano dalszemu opracowaniu przy pomocy programu CAD (3ds max firmy Autodesk). Wyniki badań ilustrują ryciny i przestrzenne animacje.

Słowa kluczowe
Pośmiertne badania obrazowe, tomografia komputerowa, wypadki drogowe, przestrzenna rekonstrukcja obrażeń.

3D reconstruction of bone fracture on the basis of postmortem CT, as an element of road accident reconstruction process

Abstract

Computer 3D reconstruction of bone fractures in fatal traffic accidents cases has been presented. DICOM files obtained from post-mortem CT examination in traffic fatalities were processed applying Osirix computer program, next the exported 3D objects were further worked using CAD program (Autodesk 3ds max). The results have been presented in pictures and animations.

Key Words
Post-mortem CT examination, traffic accidents, 3D reconstruction.

_____________________________________________________________________________________

Wojciech Klimacki
Sygnalizacja świetlna a zagrożenie ruchu drogowego

Streszczenie
W tekście przedstawiono analizę szczególnego przypadku, w którym sygnalizacja świetlna przyczynia się do powstawania realnych zagrożeń dla uczestników ruchu drogowego.

Słowa kluczowe
Zderzenie, samochód osobowy, rowerzysta, sygnalizacja świetlna.

Light signalling and a hazard to road traffic

Abstract

The article presents an analysis of a special case when light signalling can contribute to real hazard for road traffic participants.

Key Words
Collision, passenger car, cyclist, light signalling.

_____________________________________________________________________________________

Informacje:
Informacje dla prenumeratorów

Informacje dla autorów