Tomasz Huminiak
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 25 lutego 2009 r., sygn. I KZP 33/08, w sprawie zaliczania na poczet środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów okresu zatrzymania prawa jazdy

Streszczenie

Autor, w formie glosy, komentuje wydane w dniu 25 lutego 2009 r., w sprawie o sygn. I KZP 33/08, orzeczenie Sądu Najwyższego - Izby Karnej i Izby Wojskowej, dotyczące prawnej możliwości i powinności zaliczenia na poczet środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów (art. 39 pkt 3 k.k.), na podstawie art. 63 § 2 k.k., okresu zatrzymania prawa jazdy lub innego dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdów oraz, w przypadku braku rozstrzygnięcia w tym przedmiocie w wyroku, powinności konwalidowania tego braku postanowieniem wydanym w trybie art. 420 § 1 k.p.k. Wyraża aprobatę dla dokonanej tym orzeczeniem wykładni ww. przepisów, rozwijając zaprezentowaną przez Sąd argumentację, ale i wskazując na zauważoną w uzasadnieniu uchwały niekonsekwencję i sprzeczność z wcześniejszym orzeczeniem Sądu Najwyższego, dokonanym wyrokiem z dnia 11 września 2008 r., w sprawie o sygn. IV KK 282/08 (OSNKW 2008, nr 12, poz. 97).

Słowa kluczowe

Zakaz prowadzenia pojazdów, zatrzymania prawa jazdy, zaliczenie okresu zatrzymania prawa jazdy, środek karny, uprawnienie do kierowania..

Commentary on the resolution of the Supreme Court of 25 February 2009, Reference No. I KZP 33/08, in the matter of counting the period of confiscation of a driving licence towards the period of an imposed driving ban

Abstract

The author comments on the ruling of the Supreme Court - Criminal Law Division and Military Chamber, issued on 25 February 2009, in case Reference No. I KZP 33/08, concerning the legal possibility and obligation of counting the period of confiscation of a driving licence or other document entitling to drive vehicles towards the period of an imposed driving ban (Article 39 point 3 Penal Code), on the basis of Article 63 § 2 Penal Code, and also - or in case of a lack of a decision reached concerning this matter in the ruling - of the duty of validating this lack of a decision with a resolution issued under Article 420 § 1 Code of Criminal Procedure. He expresses approval for the interpretation of the above mentioned articles presented in this ruling, building on the arguments put forward by the Court, but also indicating an inconsistency and conflict in the justification of the resolution with an earlier ruling of the Supreme Court, of 11 September 2008, in case Reference No. IV KK 282/08 (OSNKW 2008, no. 12 item 97).

Key Words
Ban on driving vehicles, confiscation of driving licence, counting the period of confiscation of driving licence, penal measure, entitlement to drive.

______________________________________________________________________________________

Ryszard A. Stefański
Zmiana pasa ruchu za skrzyżowaniem

Streszczenie
Przedmiotem artykułu jest sposób poruszania się pojazdów na jezdni wylotowej ze skrzyżowania, na której nie są oznaczone pasy ruchu, mimo że jezdnia wlotowa posiada takie oznaczenie. Autor rozwiązuje ten problem za pomocą zasad obowiązujących przy zmianie pasa ruchu, wskazując, że z reguły, gdy za skrzyżowaniem jeden z pasów ruchu zanika, to jest nim pas prawy. W sytuacji, gdy na jezdni za skrzyżowaniem nie można wyodrębnić pasów ruchu, autor opuszcza stosowanie reguł obowiązujących przy wyprzedzaniu, gdy pojazdy wjeżdżają na nią nierównocześnie.

Słowa kluczowe

Pasy ruchu, ruch prawostronny, wyprzedzanie, zmiana pasa ruchu.

Change of lane after an intersection

Abstract

The subject of the article is the manner in which cars drive along an exit road from an intersection on which traffic lanes are not marked, in spite of the fact that the inflow road has such markings. The author solves this problem with the help of principles that are binding when changing traffic lanes, indicating that, as a rule, when one of the traffic lanes disappears after an intersection, then it is the right lane. In a situation where traffic lanes cannot be created on an exit road after an intersection, the author abandons application of rules that are binding when overtaking, when vehicles drive on to it nonsimultaneously.

Key Words
Traffic lanes, right hand traffic, overtaking, change of traffic lane.

______________________________________________________________________________________

Adam Jasiński
Diariusz prawniczy (52)
Diariusz prawniczy (52)

______________________________________________________________________________________

Lech K. Paprzycki
Przewidywalne zagrożenie to grupa pieszych, czy pojedyncze osoby z tej grupy?

Streszczenie
Artykuł dotyczy wypadku potrącenia pieszej, która w nocy, spośród grupy pieszych idących jezdnią i usuwających się przed nadjeżdżającym z tyłu samochodem oskarżonego na prawy skraj jezdni, nieoczekiwanie zaczęła przechodzić na jej lewy skraj. Autor, omawiając przebieg postępowania procesowego przeciwko kierowcy samochodu oskarżonemu o występek z art. 177 § 1 k.k. (aż do wyroku kasacyjnego), krytycznie ocenia fakt oskarżenia kierowcy, przedstawiając argumenty, które legły u podstaw wyroku ostatecznie uniewinniającego kierowcę.

Słowa kluczowe

Wypadek z pieszym, manewr obronny kierowcy, prędkość bezpieczna..

Is it a group of pedestrians or individual persons within this group that are the foreseeable threat?

Abstract

The article concerns a case of knockingdown of a female pedestrian at night, who was amongst a group of pedestrians going along a road and moving out of the way of the accused's car - approaching them from behind - onto the right edge of a road, when, unexpectedly, she started to cross over towards the left edge. The author, discussing the course of the legal proceedings against the driver of the car accused of an offence under Article 177 § 1 Criminal Code (up until the cassation verdict), critically assesses the fact of accusation of the driver, presenting arguments which were the basis of the verdict that finally acquitted the driver.

Key Words
Accident involving a pedestrian, defensive manoeuvre of driver, safe speed.

_____________________________________________________________________________________

Krzysztof Kędziora, Piotr Krzemień
Ortofotomapa jako narzędzie w opiniowaniu wypadków drogowych

Streszczenie
W artykule przedstawiono metodykę ustalania cech geometrycznych drogi w oparciu o analizę map satelitarnych i lotniczych przekształconych kartometrycznie (ortofotomap). Omówiono podstawowe rodzaje błędów w rekonstrukcji wypadków drogowych, wynikających z niewłaściwego odtworzenia wymiarów drogi i jej infrastruktury. Dokładność odwzorowania topografii terenu za pomocą ortofotomap została zweryfikowana eksperymentalnie poprzez wykonanie pomiarów porównawczych z wykorzystaniem instrumentu geodezyjnego - tachimetru.

Słowa kluczowe

Ortofotomapa, fotomapa, przekształcenie kartometryczne, geometria drogi, tachimetr, promień krzywizny drogi..

Orthophotomaps as a tool in expertise on road accidents

Abstract

In the article, the methodology of establishing geometrical features of a road on the basis of analysis of satellite and aerial maps that have been cartometrically modified (orthophotomaps) has been presented. Basic types of mistakes in reconstruction of road accidents, resulting from incorrect reproduction of dimensions of a road and its infrastructure, are discussed. The accuracy of reproduction of the topography of terrain with the help of an orthophotomap was experimentally verified by taking comparative measurements using a geodesic instrument - a tachimeter.

Key Words
Orthophotomap, photomap, cartometric modification, geometry of a road, tachimeter, radius of curvature of a road.

_____________________________________________________________________________________

Wojciech Kotowski
Sprawca, czy pokrzywdzona?

Streszczenie
Autor kwestionuje rezultaty postępowania w sprawie wypadku drogowego, w efekcie którego akt oskarżenia skierowany został przeciwko faktycznemu pokrzywdzonemu. W konsekwencji oskarżoną skazano wyrokiem nakazowym. Jego zdaniem taki stan rzeczy jest następstwem błędnej interpretacji zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zatem niewątpliwie wyrok nie może się ostać. W takiej sytuacji najskuteczniejszy jest sprzeciw, który z natury rzeczy ma charakter kasatoryjny i umożliwia, przez rozpoznanie sprawy na zasadach ogólnych, przemyślenie błędów i doprowadzenie do słusznego rozstrzygnięcia.

Słowa kluczowe

Droga główna, droga podporządkowana, włączanie się do ruchu, pas ruchu, pierwszeństwo przejazdu, ustąpienie pierwszeństwa, ułatwienie ruchu..

Perpetrator or victim?

Abstract

The author questions the results of legal proceedings in a case of a road accident, as a result of which an indictment was issued against the actual victim. As a consequence the accused was convicted with a prescriptive verdict. In his opinion such a state of affairs is a consequence of erroneous interpretation of principles of safety in road traffic. Thus, undoubtedly, the verdict cannot remain in force. In such a situation, the most effective is an objection, which, by its very nature, has a cassational character and enables - by getting to know the general principles of the case - mistakes to be thought over and a just decision to be reached.

Key Words
Main road, minor road, entering traffic flow, traffic lane, right of way, give way, facilitating traffic flow.

_____________________________________________________________________________________

Joanna Piasecka
Zakaz prowadzenia pojazdów jako środek karny za wykroczenie drogowe

Streszczenie
Autorka w szczegółowy sposób omawia przesłanki orzekania środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów za wykroczenia drogowe, zakres przedmiotowy zakazu, czas trwania zakazu, jego skutki, a także problem zatrzymania dokumentu prawa jazdy w relacji do środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów.

Słowa kluczowe

Zakaz prowadzenia pojazdów, środek karny, wykroczenie, zatrzymanie prawa jazdy..

A driving ban as a penal measure for traffic offences

Abstract

The author discusses in detail the circumstances of imposing a penal measure in the form of a driving ban for a traffic offence, the objective scope encompassed by the ban, the duration of the ban, its results, and also the issue of confiscation of the driving licence in relation to the penal measure of a driving ban.

Key Words
Driving ban, penal measure, offence, confiscation of driving licence..

_____________________________________________________________________________________

Sławomir Pytel
Rola organów procesowych w kształtowaniu poziomu biegłych oraz w kształtowaniu jakości współpracy organów procesowych z biegłymi

Streszczenie
Prawnicy oraz biegli sądowi z zakresu nauk technicznych stanowią grupy ekspertów o bardzo odmiennych specjalnościach. Inne są także role tych dwóch grup w postępowaniu przygotowawczym lub procesie. Te różnice często tworzą bariery, które niejednokrotnie utrudniają pracę obu stronom. Jakość tej współpracy jest zła, gdy np. poziom biegłych jest niski lub bardzo zróżnicowany. Artykuł analizuje niektóre aspekty związane z tymi problemami. Na przykładzie biegłych z zakresu analiz wypadków drogowych, wskazuje, że to organa procesowe mają dominującą rolę w kształtowaniu poziomu biegłych, z którymi chcą współpracować.

Słowa kluczowe

Poziom biegłych, organa orzekające, współpraca, jakość opinii..

The role of law institutions in shaping the level of experts and also the quality of cooperation of courts with experts

Abstract

Lawyers and forensic experts in the field of technical sciences constitute a group of experts of very different specialities. The roles of these two groups in preparatory proceedings or trials are also different. These differences often create barriers, which sometimes make the work of both sides difficult. The quality of this cooperation is bad when e.g. the level of experts is low or very varied. The article analyses some aspects linked with these problems. Based on the example of experts in the field of road accidents analyses, he indicates that it is law institutions which have the dominating role in shaping the level of experts with whom they want to cooperate.

Key Words
Level of experts, adjudicating bodies, cooperation, quality of expert opinions.

_____________________________________________________________________________________

Informacje: