Wojciech Kotowski
Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 marca 2008 r., sygn. VI SA/WA 85/08, w sprawie uznania pojazdów służących do przewozu krwi za pojazdy uprzywilejowane

Streszczenie

Jest to glosa w pełni aprobująca stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, uchylające decyzję Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, odmawiającą przyznania statusu pojazdu uprzywilejowanego w ruchu podmiotowi wykonującemu usługi w zakresie transportu krwi dla potrzeb jednostek ochrony zdrowia. Autor wyraża zadowolenie, że decyzja sądu zmusi uprawniony organ administracji państwowej do podejmowania w przyszłości decyzji opartych na wnikliwych przemyśleniach, co w konsekwencji uchroni wnioskodawców od zbędnych uciążliwości w dochodzeniu swoich praw.

Słowa kluczowe

Transport krwi, hasło "ratunek", uprzywilejowanie w ruchu, decyzja administracyjna..

Commentary on the ruling of the Voivodship Administrative Court in Warsaw of 26 March 2008, ref. no. VI SA/WA 85/08, in the matter of classifying vehicles serving to transport blood as privileged vehicles

Abstract

This is a commentary fully approving the standpoint of the Voivodship Administrative Court, overruling the decision of the Ministry of Interior and Administration, which had refused to confer the status of "priority vehicle" onto a vehicle performing services in the field of blood transport for the needs of health service units. The author expresses satisfaction that the decision of the court will force the authorised organ of state administration to take decisions based on careful deliberations in the future, which in consequence will protect petitioners from excessive burdens in pursuing rights (claims).

Key Words
Transport of blood, "help", priority vehicle, administrative decision.

______________________________________________________________________________________

Andrzej Skowron
O nieracjonalnym ustawodawcy i nieskutecznym prawie

Streszczenie

Problem interpretacji znamion typu czynu zabronionego opisanego w art. 178a k.k. i w art. 87 k.w. od czasu do czasu pojawia się w orzecznictwie Sądu Najwyższego. Również tym razem Sąd Najwyższy stanął przed pytaniem, czy fakt, że w organizmie kierowcy stwierdzono aktywny metabolit substancji psychotropowej, stanowi przestępstwo, czy tylko wykroczenie. Ponieważ odpowiedź, jakiej udzielił Sąd, nie spełnia oczekiwań nie tylko autora niniejszego tekstu, ale przede wszystkim praktyki, autor dokonuje analizy norm zakazujących kierowania wszelkiego rodzaju pojazdami, gdy w organizmie kierowcy znajduje się środek działający depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy (OUN) i przedstawia własne wnioski. Podtrzymując pogląd, że ustawodawca popełnił błąd wprowadzając do porządku prawnego art. 178a k.k., wyraża nadzieję, że przedstawione tu argumenty dadzą nowe spojrzenie na problem braku rozgraniczenia znamion obu typów czynów zabronionych.

Słowa kluczowe

Środki odurzające, substancje psychotropowe, stan po użyciu środków działających podobnie do alkoholu, stan pod wpływem środków odurzających, art. 178a k.k., art. 87 k.w., art. 41 ust. 1 Konstytucji, zasada określoności czynu, odpowiedzialność karna.

Concerning an irrational legislator and ineffective law

Abstract

The issue of the interpretation of the characteristics of a (type of) prohibited act described in Article 178a Penal Code and in Article 87 Code of Petty Offences appears in the judicial opinions of the Supreme Court from time to time. In this case, the Supreme Court was faced with the question as to whether the presence of an active metabolite of a psychotropic substance in the organism of the driver constituted a crime or only a (petty) offence. Since the answer that the Court gave did not fulfil the expectations of the author of this text nor practical criteria, the author carries out an analysis of norms that prohibit driving of all types of vehicles when a substance acting depressively on the central nervous system is present in the body of a driver, and presents his own conclusions. He upholds the view that the legislator made a mistake introducing Article 178a Penal Code (into the law) and expresses the hope that the arguments presented here will give a new perspective on the problem of the lack of a clear border separating (characteristics of) the two types of prohibited acts.

Key Words
Substances of abuse, psychotropic substances. State after use of substances acting similarly to alcohol, state under the influence of substances of abuse, Article 178a Penal Code, Article 87 Code of Petty Offences, Article 41 section 1 of the Constitution. The principle of the legality of an act. Criminal responsibility.

______________________________________________________________________________________

Adam Jasiński
Diariusz prawniczy (52)
Diariusz prawniczy (52)

______________________________________________________________________________________

Lech K. Paprzycki
Szczególna kombinacja wypadku w środowisku wodnym i powietrznym

Streszczenie

Opisane zdarzenie polegało na zawadzeniu przez przepływającą obok kąpieliska łódź motorową o linę służącą do rozpędzania i ciągnięcia lotniarzy, wskutek czego przygotowujący się do startu lotniarz i członek obsługi ściągający linę zostali rzuceni na przycumowaną u brzegu łódź, doznając obrażeń ciała. Prowadzone postępowanie przygotowawcze i sądowe wszystkich instancji ujawniło brak przepisów wykonawczych do ustawy o żegludze śródlądowej, określających zasady bezpiecznego zachowania się w rozpatrywanej sytuacji. W miejsce takich przepisów, przy orzekaniu zastosowane zostały wskazane przez biegłego "zasady dobrej praktyki żeglarskiej".

Słowa kluczowe

Wypadek na wodzie, lotniarstwo wykonywane z wody, zasady dobrej praktyki żeglarskiej..

An accident under a very specific combination of circumstances in a water and air environment

Abstract

The described incident consisted in a motor boat going beside a bathing area knocking against a line serving to accelerate and pull a hang-glider (pilot), as a result of which a glider pilot preparing to take off and a member of the service crew pulling the line were thrown onto a boat moored to the shore, suffering injuries to the body. Preparatory and judicial proceedings of all instances revealed a lack of executive regulations to the Act concerning inland sailing, defining principles of safe conduct in the situation in question. In place of such regulations, during proceedings, "principles of good sailing practice" recommended by the expert were applied.

Key Words
Water accident, water-launched hang-gliding, principles of good sailing practice.

_____________________________________________________________________________________

Adam Reza
Przyspieszenia, prędkości oraz opóźnienia hamowania współczesnych motocykli

Streszczenie

W artykule przedstawiono porównanie różnych wyników badań przyspieszania, maksymalnych prędkości i opóźnienia hamowania motocykli, według badań niemieckich, polskich i słowackich.

Słowa kluczowe

Motocykl, przyspieszenie, opóźnienie hamowania, prędkość maksymalna..

Accelerations, speeds and also mean fully developed braking deceleration of modern motorcycles

Abstract

In the article, a comparison of various results of studies of acceleration, maximum speeds and mean fully developed braking deceleration of motorcycles is presented. The comparison encompasses German, Polish and Slovakian studies.

Key Words
Motorcycle, acceleration, mean fully developed braking deceleration, maximum speed.

_____________________________________________________________________________________

Wojciech Kotowski
Zatrzymanie i postój

Streszczenie

Na tle konkretnej, istniejącej sytuacji autor wyjaśnia zakres obowiązywania znaków zakazu zatrzymywania (B-36) i zakazu postoju (B-35), wskazując na konieczność dążenia do właściwej interpretacji przepisów. Wskazuje na obowiązki zarządcy drogi w zakresie racjonalizacji organizacji ruchu w kierunku eliminowania zbędnych uciążliwości dla uczestników ruchu drogowego. Udowadnia, że każde pozornie drobne niedociągnięcie uczestnika ruchu, często nieświadome, może urosnąć do rangi problemu. Są dwa sposoby na ich eliminację: znajomość przepisów i pozbycie się egoistycznych nawyków.

Słowa kluczowe

Zakaz zatrzymywania, zakaz postoju, sygnalizacja manewrów, zasady postoju, rola zarządcy..

Stopping and parking

Abstract

Against the background of a concrete existing situation, the author clarifies the scope (of jurisdiction) of "no-stopping" signs (B-36) and "no-parking" signs (B-35), indicating the necessity to aspire to a correct interpretation of regulations. He indicates the duties of the road administrator in the area of rationalising organisation of traffic in order to eliminate unnecessary hardships for road traffic users. He shows that each seemingly small - often unconscious - shortcoming by a road traffic user may increase to become a (major) problem. There are two ways to eliminate these shortcomings: knowledge of regulations and getting rid of egoistical habits.

Key Words
Stopping ban, parking ban, signalling of maneouvres, principles of parking, role of administrator..

_____________________________________________________________________________________

Andrzej Ważny
Wybrana problematyka dotycząca dynamiki tzw. przestępczości drogowej, Warszawa 2009

Streszczenie

Autor przybliża dane dotyczące dynamiki wzrostu przestępstw i wykroczeń
przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu i w komunikacji w minionym 20-leciu. Analizuje przyczyny takiego stanu i wyciąga wnioski de lege ferenda w zakresie depenalizacji czynu z art. 178a § 2 k.k.

Słowa kluczowe

Przestępczość komunikacyjna, statystyka, przyczyny..

Selected issues concerning the dynamics of so-called traffic offences

Abstract

The author describes data concerning the dynamics of growth of crimes and offences against general safety and on the road in the last 20 years. He analyses the causes of this state and draws conclusions de lege ferenda concerning decriminalization of a deed defined in Article 178a § 2 Penal Code.

Key Words
Traffic offences, statistics, causes..

_____________________________________________________________________________________

Informacje: