Ewa Patyra-Ważny
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 31 sierpnia 2007 r., sygn. V KK 253/07, w sprawie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych

Streszczenie

Jest to glosa aprobująca treść wyroku Sądu Najwyższego, w którym Sąd ten po raz kolejny orzekł, że wydanie, na podstawie art. 42 § 2 k.k., orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych innego rodzaju niż co najmniej ten, do którego należał pojazd prowadzony przez sprawcę występku określonego w art. 178a § 1 k.k. powoduje, iż sprawca taki nie zostanie czasowo wyeliminowany z ruchu drogowego. Orzeczenie takie stoi tym samym w oczywistej sprzeczności z ratio legis powołanego przepisu art. 42 § 2 k.k. - stanowiąc jego rażące naruszenie w rozumieniu art. 523 § 1 k.p.k., mające przy tym istotny wpływ na treść orzeczenia.

Słowa kluczowe

Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, nietrzeźwość w ruchu drogowym.

Commentary on the ruling of the Supreme Court of 31 August 2007, Reference No V KK 253/07, in the matter of a ban on driving motor vehicles

Abstract

This is a commentary approving the ruling of the Supreme Court, in which the Court once again stated that, on the basis of art. 42 § 2 Penal Code, adjudicating a ban on the driving of mechanical vehicles of a different type than at least the one driven by the perpetrator of a misdemeanour defined in Art. 178a § 1 Penal Code, results in such a perpetrator not being temporarily eliminated from road traffic. Such a ruling by the same token obviously conflicts with the ratio legis of the relevant regulation of Art. 42 § 2 Penal Code - constituting a flagrant violation of it as defined in Art. 523 § 1 Code of Penal Proceedings, having at the same time a significant effect on the content of the ruling.

Key Words
Driving a vehicle in a state of intoxication, ban on driving motor vehicles, drunkenness in road traffic.

____________________________________________________________________________________

Tomasz Razowski
W kwestii dopuszczenia do ruchu na terytorium Polski pojazdów zaopatrzonych w tablice rejestracyjne państw wspólnotowych

Streszczenie

Tematem artykułu jest próba odniesienia się do coraz częściej spotykanej sytuacji, w której na terytorium Polski wjechać ma podlegający rejestracji pojazd mechaniczny wyposażony w obce (w tym specjalne, np. tzw. dealerskie) tablice rejestracyjne, właściwe dla państw wspólnotowych. Sytuacja ta w praktyce (głównie policyjnej) nadal pozostaje sporna. Jej wyświetlenie wymaga zaś analizy nie tylko uregulowań wewnętrznych, ale również prawnoeuropejskich. Na ich gruncie autor zajął stanowisko, że pojazdy legalnie zarejestrowane w jakimkolwiek państwie członkowskim, uzyskując w ten sposób tablice rejestracyjne, mogą się swobodnie poruszać na obszarze innych państw członkowskich i to bez żadnej kontroli świadectwa obowiązkowego ubezpieczenia samochodowego na granicach. Kierujący takim pojazdem musi mieć przy sobie ważny dokument potwierdzający fakt jego rejestracji.

Słowa kluczowe

Tablice rejestracyjne, dokument potwierdzający rejestrację.

In the matter of allowing cars possessing EU licence plates to drive in Poland

Abstract

The subject of the article is the increasingly frequent situation occurring in Poland, where a motor vehicle that is subject to Polish registration, but which bears a foreign (including special 'dealer') licence plate that is legal for EU countries, is going to enter Poland. In practice, this situation remains contentious (mainly for the police). In order to shed light on it, both internal regulations and European law must be analysed. On this basis, the author has adopted the stance that vehicles legally registered in any EU member country - in this way obtaining license plates - can freely travel in other member countries without any control of certification of obligatory car insurance at borders. The driver of such a vehicle must only carry with him/her a valid document confirming registration.

Key Words
Licence plates, document confirming registration.

______________________________________________________________________________________

Andrzej Skowron
Stosowanie instytucji zbiegu przepisów na gruncie postępowania mandatowego. Zbieg przepisów, czy zbieg wykroczeń? (część 1)

Streszczenie

Postępowanie mandatowe w praktyce sprawia niemało kłopotów, głownie ze względu na brzmienie art. 96 § 1 k.w. Przepis ten, niewłaściwie rozumiany, jest powodem licznych pomyłek polegających zasadniczo na tym, że organ mandatowy, w miejsce kilku mandatów, nakłada jeden, o wysokości sięgającej niejednokrotnie 1000 zł . W pierwszej części autor, na licznych przykładach, stara się wyjaśnić te zasady i instytucje, które pozwalają ocenić, czy sprawca popełnił jedno, czy też kilka wykroczeń.

Słowa kluczowe

Zbieg przepisów ustawy, zbieg wykroczeń, mandat karny, art. 96 k.p.w., art. 9 k.w. wykroczenia wieloczynowe, zasady wyłączające wielość ocen, zamiar bezpośredni, zamiar ewentualny, umyślność i nieumyślność.

Application of the institution of concurrence of regulations in the case of fine proceedings. Concurrence of regulations or concurrence of petty offences? (part 1)

Abstract

Fine procedure is very problematic in practice, mainly due to Art. 96 § 1 Petty Offences' Code. This regulation, if incorrectly understood, is the cause of many mistakes, 'boiling down to' the fact that the fining body, in place of several fines applies one fine, sometimes as high as 1000 zl. In the first part, the author, citing several examples, tries to explain those principles and institutions which enable assessment of whether the perpetrator committed one or many petty offences.

Key Words
Concurrence of regulations of an act, concurrence of petty offences, fine, Art. 96 Code of Petty Offences' Procedure, Art. 9 Petty Offences' Code, multi-act petty offences, principles excluding the multiple assessments, direct intention, possible intention, intentionality and inadvertence.

_____________________________________________________________________________________

Ryszard A. Stefański
Uprawnienia strażników leśnych i funkcjonariuszy straży parku do kontroli ruchu drogowego

Streszczenie

Przedmiotem artykułu są uprawnienia strażników leśnych i funkcjonariuszy Straży Parku do kontroli ruchu drogowego. Wykazano, na podstawie analizy zakresu terytorialnego ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, brak uprawnień tych organów do wykonywania kontroli ruchu drogowego na terenie lasów lub parków narodowych poza drogami publicznymi. Uznając za niezbędne wyposażenie tych organów w uprawnienia do kontroli ruchu drogowego, zaproponowano zamieszczenie regulacji zawierających te uprawnia w ustawie o lasach i ustawie o ochronie przyrody.

Słowa kluczowe

Funkcjonariusz Straży Parku, kontrola ruchu drogowego, strażnik leśny.

The rights of forestry and park rangers to control road traffic

Abstract

The subject of the article is the rights of forestry and park rangers to control road traffic. The author shows, on the basis of analysis of the territorial scope of the Act of 20 June 1997 - the Road Traffic Act, a lack of authorisation on the part of these organs to control road traffic in forests and national parks. The author considers it essential to authorise these organs to control road traffic and proposes inserting regulations containing such authorisation into the Forest Act and the Nature Conservation Act.

Key Words
Park ranger, control of road traffic, forestry officer.

_____________________________________________________________________________________

Adam Jasiński
Diariusz prawniczy (51)
Legal diary (51)

_____________________________________________________________________________________

Lech K. Paprzycki
Zabójstwo, samobójstwo, czy wypadek drogowy?

Streszczenie

Przedmiotem artykułu jest przedstawienie i ocena wykorzystania opinii biegłego w postępowaniu karnym, dotyczącym zaistniałego wypadku komunikacyjnego, w sytuacji, gdy jego sprawcy został postawiony zarzut doprowadzenia do czołowego zderzenia dwóch pojazdów w zamiarze spowodowania śmierci pasażera. Podjęta została próba odpowiedzi na pytanie, czy ustalenia biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków komunikacyjnych mogą okazać się pomocne przy ustalaniu przez organ procesowy zamiaru sprawcy wypadku komunikacyjnego, który umyślnie narusza zasady ruchu drogowego.

Słowa kluczowe

Opinia biegłego, wypadek drogowy, wina, ocena dowodów.

Murder, suicide, or road accident?

Abstract

The author presents and assesses use of an expert opinion in criminal proceedings, concerning a road accident in which the perpetrator was accused of causing a head-on collision of two vehicles with the aim of killing a passenger. The author attempts to answer whether the findings of the expert in the field of reconstruction of road accidents may turn out to be helpful to the judicial body in establishing the intention of the perpetrator of the road accident, who deliberately infringed the principles of road traffic.

Key Words
Expert opinion, road accident, guilt, assessment of evidence.

_____________________________________________________________________________________

Jan Unarski
Uderzenie motocykla w bok samochodu będącego w ruchu

Streszczenie

W artykule przedstawiono analizę wypadków polegających na uderzeniu motocykla w bok samochodu osobowego. Omówiono, w oparciu o literaturę, badania prowadzone pod kątem określenia wpływu ruchu samochodu w chwili kolizji na powypadkowy obraz położeń pojazdów, a w szczególności na boczny odrzut motocykla i motocyklisty. Wskazano zależności, jakie udało się uchwycić, odmienne dla prostopadłego i dla ukośnego ustawienia pojazdów w chwili zderzenia. Uzupełniająco omówiono próby uchwycenia zmiany punktów kontaktu motocykla i motocyklisty z nadwoziem samochodu, w zależności od kąta wzajemnego ustawienia pojazdów w początkowej chwili zderzenia. Artykuł jest opracowany głównie na podstawie prac biura inżynierskiego Priester & Weyde oraz prac Uniwersytetu w Żylinie, prowadzonych pod kierownictwem prof. G. Kasanicky'ego.

Słowa kluczowe

Zderzenie, samochód, motocykl, odrzut boczny, punkt kontaktu.

Collision of a motorbike into the side of a moving car

Abstract

In the article, an analysis of accidents consisting in collision of a motorbike into the side of a car has been presented. Studies carried out with the aim of defining the influence of car movement at the moment of collision on the post-collision location of vehicles, and especially on the side rebound of the motorcycle and motorcyclist are discussed. Dependencies that were detected that are different for perpendicular and oblique (slanting) positioning of vehicles at the moment of collision are indicated. Attempts to grasp changes in points of contact of the motorcycle and motorcyclist with the car body, depending on the angle of mutual positioning of vehicles at the initial stage of collision are also discussed. The article is mainly based on the work of Priester & Weyde engineering office and work carried out at Žilina University, under the supervision of Prof. G Kasanicky.

Key Words
Collisions vehicle, motorcycle, side rebound, point of contact.

_____________________________________________________________________________________
Wydarzenia
Szkolenie z zakresu programu PC-Crash
Training on PC-Crash software

_____________________________________________________________________________________

Informacje: