Michał Burtowy

Wypadek drogowy z udziałem rowerzystki. Studium przypadku

Streszczenie
W artykule autor omawia materialnoprawne oraz procesowe aspekty postępowania karnego, prowadzonego w sprawie wypadku z udziałem kierującego samochodem osobowym i rowerzystki. Ze względu na podstawowy cel artykułu, jakim jest możliwość praktycznego wykorzystania jego treści w podobnych przypadkach, w opracowaniu, oprócz analizy prawnej poszczególnych aspektów sprawy, autor przedstawia także uwagi na temat prawidłowości stosowania prawa przez poszczególne organy procesowe.

Słowa kluczowe
Wypadek drogowy, pierwszeństwo przejazdu, rowerzystka, ruch lądowy, orzecznictwo, prokuratura.

A road accident involving a cyclist. A case study

Abstract
The article discusses the substantive and procedural aspects of criminal proceedings conducted against the background of an accident involving a car driver and a cyclist. The basic aim of the article is to propose practical applicability of its content in similar cases. Apart from the legal analysis of particular aspects of the case, the author comments on the correct application of the law by individual procedural bodies.

Key Words
Traffic accident, the right of way, cyclist, land traffic, case law, prosecutor's office.

______________________________________________________________________________________

Kazimierz J. Pawelec
Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 14 lutego 2017 r., sygn. I ACa 1320/16, w sprawie skutku jako kryterium zwiększonej odpowiedzialności za spowodowanie wypadku drogowego

Streszczenie
Przyczynienie się pokrzywdzonego do wypadku drogowego wywoływało spory, zarówno w orzecznictwie sądowym, jak też w doktrynie. Z reguły traktowano je jako okoliczność mogąca mieć wpływ na wymiar kary, ale przy spełnieniu szeregu warunków. Pomijano wykazanie stopnia przyczynienia się pokrzywdzonego, jak też jego wpływu na powstanie konkretnego skutku. Tymczasem, w zmieniającej się rzeczywistości, zmianie prawa, owo przyczynienie się nabrało zupełnie innego charakteru. W postępowaniu karnym mogą być bowiem orzeczone środki kompensacyjne (np. naprawienie szkody, zadośćuczynienie), ale w tej materii organy ścigania, jak też sądy nie czynią żadnych ustaleń. Taka praktyka nie może być uznana za prawidłową, chociaż wpływają na nią również postawy pełnomocników pokrzywdzonych, które wielokrotnie charakteryzują się biernością w zakresie inicjatywy dowodowej związanej z wykazaniem wysokości konkretnej szkody lub dowodzeniem wysokości dochodzonego zadośćuczynienia. Dlatego istotne znaczenie dla praktyki karnistycznej może mieć judykatura cywilistyczna, a zwłaszcza pogląd zaprezentowany w glosowanym orzeczeniu.

Słowa kluczowe
Wypadek drogowy, skutek wypadku, zasady bezpieczeństwa, ostrożność, przewidywalność, przyczynienie się, środki kompensacyjne.

Commentary on the judgement of the Court of Appeal in Cracow of 14 February 2017, Ref. I ACa 1320/16, on the result as a criterion of increased responsibility for causing a road accident

Abstract
The issue of the victim’s contribution to the traffic accident has caused disputes in both court judicature and juristic doctrine. As a rule, they have been treated as a circumstance with possible legal influence on the sentence, provided a number of conditions were fulfilled. Demonstration of the degree of victim’s contribution and his/her influence on the given result were disregarded. However, in the changing reality, modifications of the law, this contribution has acquired a completely different character. In criminal proceedings compensatory measures may be ordered (e.g. redress of damage, compensation for damage), but no fixed decisions are determined in this matter either by law enforcement bodies or the law courts. Such practice must not be considered as proper although it is affected also by the attitudes of victims’ legal representatives, which attitudes often are passive in requests for granting evidence related to indicating the amount of damage or proving the amount of compensation claimed. This is why civil law jurisprudence may be of essential importance for the practice of criminal law, and the view presented in the judgement commented on, in particular.

Key Words
Traffic accident, result of accident, principles of safety, caution, predictability, contribution, compensatory measures.

______________________________________________________________________________________

Damian Szeleszczuk
Kryminalizacja procederu „cofania liczników” w świetle projektów nowelizacji Kodeksu karnego

Streszczenie
Przedmiotem opracowania są projekty nowelizacji Kodeksu karnego, z dni: 7 grudnia 2017 r., 7 maja 2018 r. i 30 maja 2018 r. Przewidują one odpowiedzialność za fałszowanie wskazań licznika kilometrów w pojazdach. Manipulowanie licznikiem może prowadzić do nieprawidłowej oceny przydatności pojazdu w ruchu drogowym. Autor prezentuje genezę przepisów oraz motywy, które zdecydowały o kryminalizacji tego procederu.

Słowa kluczowe
Nowelizacja Kodeksu karnego, oszustwo, licznik kilometrów, przestępstwo, kryminalizacja.

Criminalisation of „odometer falsification” in the light of draft amendments to the Penal Code

Abstract
The subject of the study are draft amendments to the Penal Code of: December 7, 2017, May 7, 2018 and May 30, 2018. They provide the responsibility for the fraud of the odometer of motor vehicles. Manipulation of an odometer may lead to an incorrect evaluation of the roadworthiness of a vehicle. The author presents genesis of the regulations and indicates the motives that led to the criminalisation.

Key Words
Amendment of the Penal Code, fraud, odometer, criminalisation, criminal offence.

______________________________________________________________________________________

Roman Mikulec
Badania dynamiki poprzecznej i podłużnej samochodów Škoda Fabia III i Škoda Superb III

Streszczenie
Przeprowadzenie kompleksowej analizy wypadków drogowych i możliwości zapobiegania im jest uzależnione od przyjęcia prawidłowych zmiennych wejściowych, wykorzystywanych przy obliczeniach. W artykule przedstawione są wyniki badań testowych, przeprowadzonych z wykorzystaniem samochodów Škoda Fabia III i Škoda Superb III. Celem testów było określenie wartości przyspieszenia poprzecznego pojazdów, osiąganych przy manewrach unikowych, oraz określenie długości drogi niezbędnej do ich realizacji. Wartości przyspieszenia mierzono za pomocą opóźnieniomierza XL Meter oraz równolegle, z wykorzystaniem sygnału GPS, celem określenia wartości przyspieszenia poprzecznego, z pominięciem wpływu przechyłu nadwozia pojazdu. Przeprowadzono również testy hamowania, celem ustalenia osiąganych wartości opóźnienia pojazdu.

Słowa kluczowe
Przyspieszenie poprzeczne, opóźnienie hamowania, opóźnieniomierz, samochód, manewr omijania.

Lateral and longitudinal dynamics tests of the Škoda Fabia III and Škoda Superb III
cars

Abstract
Complex analyses of traffic accidents and the answer to the question of the possibility of avoiding them depend on the knowledge of the correct input variables used in the calculations. The present article lists the results of road tests conducted with Škoda Fabia III and Škoda Superb III vehicles. The lane change manoeuvres were performed to determine the values of the vehicle lateral acceleration achieved during the evasive manoeuvres and the overall distance necessary to perform these manoeuvres. The acceleration values were measured with both the decelerometer and the GPS signal evaluation in order to determine the lateral acceleration values disregarding the vehicle's tilt. The vehicle braking tests were carried out to determine the achieved deceleration.

Key Words
Lateral acceleration, longitudinal deceleration, decelerometer, car, evasive manoeuvre.

______________________________________________________________________________________

Adam Reza, Piotr Ciępka
IV Sympozjum Polskiego Stowarzyszenia Biegłych Sądowych do Spraw Wypadków Drogowych, Zegrze, 21–22 września 2018 r.

IV Symposium of the Polish Association of Court Expert Witnesses for Road Accidents, Zegrze, 21–22 September 2018

______________________________________________________________________________________
Informacje
Spis treści rocznika 6/2018
Informacje dla prenumeratorów

Informacje dla autorów