Joanna Dudek, Jolanta Kajfasz

Między założeniami a praktyką – analiza krytyczna artykułu 178b Kodeksu karnego

Streszczenie
Celem opracowania jest rozważenie adekwatności znamion czynu zabronionego, określonego w art. 178b Kodeksu karnego w stosunku do celu jego wprowadzenia do obowiązującego Kodeksu karnego jako odrębnego typu, analiza użytej przez ustawodawcę terminologii, przedstawienie praktycznych aspektów stosowania wprowadzonego przepisu oraz przedstawienie problemów interpretacyjnych z niego wynikających. Autorki starają się wykazać, że wprowadzenie do Kodeksu karnego nowego przestępstwa było niepotrzebne, gdyż istnieją już stosowne regulacje penalizujące określone w nim zachowanie. Ponadto wskazują na nieadekwatność sformułowania treści przepisu w stosunku do motywów jego wprowadzenia oraz nieracjonalność ustawodawcy, objawiającą się w zbyt surowej penalizacji przedmiotowego czynu oraz określeniu jego znamion w sposób budzący wątpliwości interpretacyjne.

Słowa kluczowe
Ucieczka przed pościgiem, ruch drogowy, kontrola ruchu drogowego, niezastosowanie się do polecenia organu kontroli ruchu, przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, zatrzymanie pojazdu.

Between assumptions and practice – critical analysis of art. 178b of the Polish Penal Code

Abstract
The aim of the study is to consider the adequacy of the elements of a criminal offence specified in art. 178b of the Polish Penal Code in relation to the purpose of its introduction to the current Penal Code as a separate type, to analyse the terminology used by the legislator as well as to present practical aspects of the application of the introduced provision and the interpretation problems arising from it. The authors try to show that the introduction of a new crime into the Polish Penal Code was unnecessary as there are already relevant regulations penalising the behaviour specified in it. They also point to the inadequacy of formulating the content of the provision with regard to the motives of its introduction, and the irrationality of the legislator, manifesting itself in too severe penalisation of the introduced criminal offence and determining its elements in a way that raises interpretational doubts.

Key Words
Escape from pursuit, road traffic, road traffic control, disobeying the command of an authority empowered to traffic control, offence against safety in transport, stopping a vehicle.

______________________________________________________________________________________

Łukasz Duśko
Podmiot zobowiązany do uiszczenia opłaty dodatkowej z tytułu niedokonania opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania. Uwagi krytyczne na tle orzecznictwa sądów administracyjnych

Streszczenie
Celem opracowania jest krytyka linii orzeczniczej sądów administracyjnych, odnosząca się do problemu charakterystyki podmiotu zobowiązanego do uiszczenia opłaty dodatkowej z tytułu niewniesienia opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, obowiązek poniesienia opłaty za parkowanie oraz opłaty dodatkowej spoczywa – co do zasady – na właścicielu zaparkowanego pojazdu samochodowego. Twierdzi się przy tym, że przy ustalaniu podmiotu zobowiązanego należy kierować się domniemaniem faktycznym, wskazującym na właściciela zaparkowanego pojazdu. Autor podejmuje próbę wykazania, że stosowane przez organy administracyjne domniemania nie znajdują podstaw w przepisach prawa, zaś aktualne brzmienie przepisów ustawy o drogach publicznych narusza zasady konstytucyjne, a w szczególności zasady zaufania obywatela do państwa i zasad prawidłowej legislacji.

Słowa kluczowe
Strefa płatnego parkowania; ustawa o drogach publicznych; opłata dodatkowa; domniemanie faktyczne.

The subject obliged to pay an additional fee due to non-payment of the parking fee in the paid parking zone – critical remarks on the background of the judicature of administrative courts 33.

Abstract
The aim of this study is to analyse the administrative courts case law concerning the subject obliged to pay an additional fee due to non-payment of the parking fee in the paid parking zone. According to settled case law, the obligation to pay a fee and an additional fee will, in principle, rest on the owner of the parked motor vehicle. It is argued that when determining the obligation, one should be guided by the presumption indicating the owner of the parked vehicle. The author attempts to show that the application of presumptions by administrative bodies does not have any legal basis, and the current wording of the relevant provisions violates the constitutional principles, in particular the principle of legitimate expectation and correct legislation.

Key Words
Paid parking zone; Public Roads Act; additional fee; presumption of the actual.

______________________________________________________________________________________

Sławomir Joachimiak
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 8 marca 2017 r., sygn. III KK 345/16, w sprawie reguł ostrożności przy nieumyślnym sprowadzeniu katastrofy w ruchu lądowym

Streszczenie
Autor, w formie aprobującej glosy, komentuje postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie o sygn. III KK 345/16, w części dotyczącej wskazania, iż działanie nieumyślne, w rozumieniu art. 173 § 2 k.k., może polegać na niezachowaniu ostrożności, przejawiającym się w zaniedbaniu stanu technicznego pojazdu, którym sprawca porusza się po drogach publicznych.

Słowa kluczowe
Przestępstwo nieumyślne, reguły ostrożności, ruch lądowy, katastrofa w komunikacji.

Commentary on the sentence of the Supreme Court of 8 March 2017, Ref. No. III KK 345/16 (regarding norms of cautiousness in unintentionally bringing catastrophe in land traffic).

Abstract
The article presents a commentary approving the decision of the Supreme Court of March 8, 2018, Ref. No. III KK 345/16 in the part concerning the indication that the unintentional action, within the meaning of art. 173 § 2 Penal Code may consist in failure to observe caution in the neglect of the technical condition of the vehicle which the perpetrator is driving on public roads.

Key Words
Unintentional offence, norms of cautiousness, land traffic, catastrophe in traffic.

______________________________________________________________________________________

Grzegorz Majewski, Paweł Majewski
Miejsce spowodowania i sprawca wypadku drogowego w kontekście art. 177 Kodeksu karnego

Streszczenie
Autorzy dokonują analizy przestępstwa z art. 177 k.k. ze szczególnym uwzględnieniem miejsca popełnienia przestępstwa. Omawiają pojęcie wypadku oraz ruchu lądowego. Przedstawiają najważniejsze orzeczenia Sądu Najwyższego w tej materii.

Słowa kluczowe
Wypadek, miejsce wypadku, pojazd, ruch lądowy.

Place and perpetrator of causing a road accident in view of art 177 of Penal Code.

Abstract
The authors analyse the crime under article 177 of the Penal Code with particular emphasis on the place of committing the crime. They indicate one of the most important judgements of the Supreme Court. They discuss the concept of accident and road traffic.

Key Words
Accident, place of accident, vehicle, road traffic

______________________________________________________________________________________

Kazimierz J. Pawelec
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 20 marca 2014 r., sygn. III KK 416/13, w sprawie skutku niezwrócenia prawa jazdy w przypadku orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych

Streszczenie
Glosowane postanowienie jest istotne nie tylko dla praktyki, ale równie dla każdego kierującego. Nie usuwa (bo nie może) istniejącej luki w prawie, które nie określa, w jaki sposób powinna być oceniona sytuacja wcześniejszej, niezawinionej przez kierującego, utraty prawa jazdy, a zgłoszonej organowi władzy publicznej, w przypadku orzeczenia środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w sytuacji niemożności oddania dokumentu organowi administracyjnemu. Wyłania się zatem problem, czy tego rodzaju niemożność zdeponowania prawa jazdy powinna automatycznie wydłużać faktyczny okres niemożności prowadzenia pojazdów mechanicznych, czy też okres ten powinien być liczony od daty uprawomocnienia się orzeczenia. Autor zawarł w glosie postulat de lege ferenda, proponujący zmianę przepisów, przewidującą tego rodzaju sytuację, co także może rzutować w istotny sposób na problem odpowiedzialności z art. 180a Kodeksu karnego.

Słowa kluczowe
Środek karny, zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, obowiązek zwrotu prawa jazdy, czas obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, wstrzymanie biegu okresu zakazu prowadzenia pojazdów.

Commentary on the judgement of the Supreme Court of 20 March 2014, Ref. III KK 416/13, on the effect of the failure to return the driving licence in the case of driving ban decision.

Abstract
The decision in question is important not only for the practice but also for any driver. It does not (because it cannot) eliminate the existing gap in the law which does not stipulate the way of assessment of the case of driving licence withdrawal through no fault of the driver in a prior situation, reported to a public authority, in the case of a decision of penal measure of driving ban in a situation of not being able to return the document to an administrative authority. A problem therefore arises whether this type of inability to deposit the driving licence should automatically prolong the actual period of driving ban or whether this period should start with the date of the judgement becoming legally binding. In his commentary the author proposes de lege ferenda, suggesting to amend the provisions that would foresee this type of situation, which may also significantly affect the problem of liability under art. 180a of the Penal Code.

Key Words
Punitive measure, driving ban, obligation to return the driving licence, driving ban period, suspension of the period of driving ban.

______________________________________________________________________________________

Janusz Kilijański, Sławomir Olszowski
Zderzenie samochodów Peugeot i Seat. Jak było naprawdę?

Streszczenie
Artykuł dotyczy zderzenia samochodów osobowych: Peugeot 206 i Seat Ibiza, do którego doszło na drodze publicznej. Relacje obojga kierujących pojazdami były sprzeczne co do okoliczności i przyczyn wypadku. O spowodowanie wypadku został oskarżony kierowca peugeota, który był nietrzeźwy. Szczególne w tej sprawie było to, że oprócz wzajemnie sprzecznych relacji obojga kierujących nie było żadnych innych dowodów osobowych. Problemem podstawowym było więc to, czy na podstawie zgromadzonych dowodów materialnych możliwe jest zweryfikowanie tych sprzecznych relacji i ustalenie, jak naprawdę przebiegał wypadek. Autorzy przedstawiają procedurę rekonstrukcji tego wypadku, m.in. z zastosowaniem komputerowej symulacji za pomocą programu V‑SIM. W efekcie tej rekonstrukcji wykazali, że w świetle istniejących dowodów materialnych wersja kierowcy samochodu Peugeot jest prawdopodobna, w przeciwieństwie do wersji kierującej samochodem Seat.

Słowa kluczowe
Wypadek, zderzenie pojazdów, nietrzeźwy kierujący, program komputerowy V-SIM.

The crash of Peugeot and Seat cars. What was the real truth?

Abstract
The article refers to the crash of two cars, which took place on a public road. According to the Peugeot car driver, he was driving along the right lane when he saw a Seat car entering the road from the right side with the intention to make a U-turn. The defensive manoeuvres he performed were not effective and the cars crashed.

According to the Seat car driver, the one performing the U-turn manoeuvre, she was driving backwards out of the property on the left side of the road, and when she entered the left lane she was hit by the Peugeot car. The Peugeot driver was accused of causing the accident, because at the moment of the crash he was not sober. The authors present the procedure used for the reconstruction of the event, which included computer simulation using the V-SIM program. The reconstruction proved that in view of the available material evidence the Peugeot driver’s version is plausible, unlike that given by the Seat driver.

Key Words
V-SIM program, car crash, drunk driver, road accident.

______________________________________________________________________________________

Jakub Zębala
26 Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Badania Wypadków Drogowych (EVU) – Haarlem (Holandia) 2017 83

26 Annual EVU Conference – Haarlem (Holland) 2017

______________________________________________________________________________________

Informacje
Spis treści rocznika 4/2018
informacje dla prenumeratorów

Informacje dla autorów